Navigation:  Zakázky > Hromadné akce >

Hormadný přepočet zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatické a hromadné přepočty

 

Mezi akce, jenž lze naplánovat jako noční automatické, patří  přepočet nákladů a výnosů zakázek. Vzhledem ke složitosti omezujících parametrů je navržen systém, kdy uživatel navolí složitý filtr zakázek, jenž chce automatem přepočítávat a tento filtr uloží tlačítkem „Filtr pro automat“ a pak naplánuje akci přepočet zakázek již bez jakýchkoliv parametrů.

 

Ovládací okno hromadného přepočtu zakázek.

Ovládací okno hromadného přepočtu zakázek.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA:

Náklady a výnosy        - u zakázek odpovídajících nastavenému filtru provede přepočet výnosů a nákladů podle souvisejících dokladů definovaných v konfiguraci

Doklady                - u zakázek odpovídajích filtru aktualizuje počet dokladů a dokladovou kompletnost podle souvisejících dokladů definovaných v konfiguraci.

Dokončení                - označí zakázky jako "dokončené" podle data a příznaku zaplacení konečné vystavené faktury.

Střediska                - nastaví na kartě zakázky středisko podle zvolených souvisejících dokladů.

Filtr pro automat        - umožňuje uložit právě nastavený filtr pro spuštění přepočtu v automatickém režimu. Stav filtru je zaznamenán v poli SQL. Zdatní uživatelé si tak mohou sami napsat nebo vložit libovolný filtr zakázek.

Ukaž                        - zobrazí formou zjednodušené tabulky výsledek "filtru pro automat".

Zpět                        - zavře okno aniž by provedl nějakou akci.

 

 

Časová relativita pro "automatický" přepočet zakázek.

 

Při automatickém hromadném přepočtu Zakázek lze aplikovat "denní časovou relativitu" na použité datumy. Automatický přepočet zakázek by bez ní totiž přepočítával stále více a více zakázek - zakázky dokončené například před třemi měsíci už není potřeba přepočítávat.

 

Na kartě Hromadný přepočet zakázek najdete příznak "datumy relativně?" Pokud je příznak zatržený, použijí se datumy relativně. To znamená, že se vypočítá rozdíl mezi dneškem a zadanými datumy a vytvoří se SQL dotaz podle toho.

 

Hromadný přepočet zakázek - relativní použití datumů

Hromadný přepočet zakázek - relativní použití datumů

 

Použitím tlačítka "Filtr pro automat" se tedy zapíše SQL dotaz v této podobě:

 

SELECT ZAKAZKA.* FROM ZAKAZKA  WHERE [ZAKAZKA].[DAT REAL] >= format(now()+-46,"mm\/dd\/yyyy") AND [ZAKAZKA].[DAT REAL] <= format(now()+-15,"mm\/dd\/yyyy") AND [ZAKAZKA].[HOTOVO] AND NOT [ZAKAZKA].[STORNO ZAK] AND NOT [ZAKAZKA].[SAVE ZAK]

note2 Například - pokud je 15.1. a zadáte hledání od 1.12. do 31.12., tak je rozdíl vůči "dnešku" 46 a 15 dnů a tento se použije vždy. Takže 16.1. to bude od 2.12. do 1.1.  … atd.

 

 

 

Režim přepočtu zakázek.

V praxi může nastat situace, že máte dva druhy zakázek. U jedněch chcete plánované hodnoty výnosů nákladů zadávat ručně, a chcete, aby zůstaly neměnné. U jiných zakázek chcete plánované hodnoty vypočítávat ze souvisejících nabídek, případně přijatých objednávek ...

K tomuto účelu slouží na kartě rozbalovací pole, ve které můžete definovat, jak se má konkrétní zakázka přepočítávat.

 

Rozbalovací pole nabízí způsoby přepočtů financí.

Rozbalovací pole nabízí způsoby přepočtů financí.

 

Náklady- přepočte pouze plánované náklady (ručně zapsané plánované výnosy zůstanou nedotčeny).
Výnosy- přepočte pouze plánované výnosy (ručně zapsané plánované náklady zůstanou nedotčeny).
Obojí- přepočte jak plánované náklady, tak plánované výnosy (ručně zapsané plánované výnosy i náklady budou přepsány)
Nic- nepřepočte žádné plánované hodnoty (ručně zapsané plánované výnosy i náklady zůstanou nedotčeny)

 

Na tyto režimy reaguje jak přepočet jednotlivé karty zakázky (tlačítko PlusZlute), tak funkce pro hromadný přepočet karet zakázek.

note2 Ve výchozím stavu je toto pole prázdné a systém se chová při přepočtu karty zakázky standardně = zobrazí dotaz, jaké hodnoty má přepočítat.

tip2 Při prvním přepočtu karty zakázky tedy zvolte požadovaný režim pro další přepočty.