Navigation:  Výroba > Přehled výroby > Výrobní operace >

Kontroly

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Karta Kontrol je dostupná z karty výrobní operace. Slouží k evidenci a uchování výsledků kontrolních měření. Tiskovým výstupem této karty je protokol "Prohlášení o shodě 3.1. dle ČSN EN 10204" v česko-anglickém provedení.

Karta kontrolních měření nad výrobní operací.

Karta kontrolních měření nad výrobní operací.

ZAKÁZKA- vazba na konkrétní zakázku (nedá se změnit)
POZICE        - vazba na konkrétní výrobní operaci (nedá se změnit)
DOD.LIST- vazba na dodací list. V rozbalovacím poli se nabízí existující dodací listy s vazbou na tuto zakázku. Číslo dodacího listu do karty kontroly lze doplnit i dodatečně, až bude dodací list skutečně existovat.
STAND        - pole pro ručně psaný text, který se má vytisknout v příslušném poli
NORMA- odkaz na použitý materiál
SCHVÁLIL- odkaz na odpovědného pracovníka. Vytiskne se jeho plné jméno a příjmení podle číselníku obchodníků.
MĚŘIL        - odkaz na pracovníka, který měření prováděl. Vytiskne se jeho plné jméno a příjmení podle číselníku obchodníků.

 

Řádky pro evidenci jednotlivých měřených hodnot postupně přibývají podle potřeby. Je možné zaevidovat libovolné množství těchto měření. S ohledem na velikostí polí na tiskové sestavě není vhdoné do pole pro naměřené hodnoty zapisovat více měření (pouze pokud to délka textů dovolí). Pole na sestavě má pevně danou délku a znaky tuto délku přesahující se nezobrazí.

 

Tisková sestava se zobrazí použitím tlačitka "Ukaž".

 

Prohlášení o shodě 3.1 dle ČSN EN 10204

Prohlášení o shodě 3.1 dle ČSN EN 10204

 

 

Předpis kontrol u výrobní operace v technologickém postupu

V rámci tvorby technologického postupu výrobku lze dopředu předepsat k jednotlivým operacím hodnoty, které je potřeba při odvádění operace kontrolovat. Pro tuto potřebu je připraveno pole [DEFINICE KONTROLY] na záložce "Operace". Jednotlivé hodnoty oddělujte středníkem.

 

Definice kontrolovaných hodnot operace.

Definice kontrolovaných hodnot operace.

 

 

Hodnoty kontrol se následně zapíší do výrobního rozpadu přijaté objednávky.

 

Při odvádění výrobní operace na Výrobním terminále se zobrazí tlačítko "Kontroly" v případě, že existuje předpis kontrol ve výrobním rozpadu. Použití tlačítka otevře předvyplněný formulář s hodnotami k měření. Pracovník do příslušných polí vypisuje hodnoty skutečně naměřené.

 

Výrobní terminál - tlačítko indikuje, že u načtené operace jsou definovány kontroly.

Výrobní terminál - tlačítko indikuje, že u načtené operace jsou definovány kontroly.

 

 

note2 Hodnoty definované v technologickém postupu výrobku u příslušné operace se vyplní do formuláře v okamžiku prvního použití tlačítka "Kontroly" ať už na výrobním terminálu nebo na kartě výrobní položky zakázky

 

note2 Tlačítko "Kontroly" se na výrobním na terminálu zobrazí jen v případě, že existuje definice kontrol v technologickém postupu výrobku, nebo v případě, že formulář pro zápis kontrol byl založen otevřením z karty výrobní položky zakázky.

 

 

Předvyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.

Předvyplněný formulář pro zápis kontrolních měření.