Navigation:  Logistika > Kniha zařízení a servis >

Admistrace výrobních čísel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Inventura výrobních čísel

Tato funkce je dostupná v menu LOGISTIKA -> KNIHA ZAŘÍZENÍ A SERVIS -> ADMINISTRACE VÝROBNÍCH ČÍSEL -> INVENTURA VÝROBNÍCH ČÍSEL

Výchozím bodem pro zpracování a vyřešení inventury výrobních čísel je ovšem jiná přehledová sestava dostupná v téže úrovni menu, a to Přehled zařízení na skladě ke dni.

Jak už sám název napovídá, lze v tomto přehledu rekonstruovat stav výrobních čísel na skladech k libovolnému dni. Po otevření přehledové sestavy bude okno prázdné. Nejprve je třeba stanovit datum, ke kterému se má přehled vytvořit. Kliknutím na tlačítko „Ke dni!“ dojde ke zpracování datového zdroje na základě záznamů v historii výrobních čísel. Výsledek se potom zobrazí v přehledu. Generování zdroje probíhá podle nastaveného filtru. Provedete-li generování bez nastavených parametrů, může to trvat delší dobu (podle objemu dat), ale budete mít následně možnost libovolně tento přehled filtrovat. Generování s nastaveným filtrem je rychlejší, ale v přehledu se vám nabídnou pouze položky odpovídající filtru v okamžiku generování. V tomto přehledu nemůžete žádná data měnit. Můžete však poklepáním na číslo zboží otevřít Ceníkovou kartu, nebo poklepáním na výrobní číslo otevřít Kartu zařízení. Přímo nad přehledem je dostupná jednoduchá tisková sestava.

InventuraVyrobnichCisel-StavKeDni

 

Z vybraných položek, ať už omezených filtrem nebo takzvaně „označených“, lze vygenerovat Inventurní sestavu k danému dni. Použitím tlačítka „Inventura!“ Uživatel je v mezikroku vyzván k zadání názvu inventury pro následné zpracovávání. Délka názvu může být až 50 znaků a musí být unikátní. Takto vytvořené inventurní sady jsou později dostupné ve výše uvedené úrovni menu formou jednoduchého přehledu.

InventuraVyrobnichCisel-Prehled

Poklepáním na řádek s názvem vybrané inventury se tato otevře.

V záhlaví karty inventury je uveden název inventurní sady a datum, ke kterému byla vytvořena. Tyto údaje jsou již pro uživatele needitovatelné. Zrušit inventurní sadu je možné pouze smazáním všech jejich řádků. POZOR- řádky, které jsou již zpracované = mají odkaz na opravné doklady již smazat nejdou!

I tato přehledová sestava obsahuje v horní části sadu filtračních kritérií a díky nim je možné zpracovávat tuto inventuru i po částech, postupně.

Žádné z polí přehledu nelze editovat mimo pole MN SKUT, kde očekává záznam skutečného stavu příslušného zařízení na konkrétním skladě. Chybí-li v přehledu nějaké zařízení, které jste fyzicky našli, ale v S4S není evidováno, je možné je do přehledu přidat pomocí tlačítka „+“ na jednotlivých řádcích. Použitím tohoto tlačítka se vytvoří naprosto stejný řádek jako je ten, na kterém bylo tlačítko použito, vyjma výrobního čísla. To musí na výzvu systému uživatel zadat. Smazání řádku je možné jeho označením a použitím klávesy Delete.

Výchozí hodnota skutečného stavu je NULL (prázdné pole). Takových řádků si generátor opravných dokladů nevšímá. Je tedy možné i rozsáhlou inventurní sestavu zpracovávat po částech. Jakmile uživatel vyplní hodnotu do pole MN SKUT, je takový řádek považován za „položku ke zpracování“. Použitím tlačítka „Opravné doklady se vygenerují vždy na příslušný sklad dva doklady – Výdejka a Příjemka (je možné zpracovávat současně i řádky různých skladů, doklady se vygenerují pro každý sklad samostatně. Nicméně z důvodu přehlednosti inventurních sestav doporučujeme zpracovávat každý sklad samostatnou inventurou.

InventuraVyrobnichCisel-Karta

Vygenerované doklady mají několik zvláštností.

Položky zboží na nich mají NULOVÉ množství a NULOVOU cenu – to proto, aby nijak neovlivňovaly skladové karty zboží.
Každý řádek inventury má svůj řádek v opravném dokladu, byť by jedno číslo zboží bylo uvedeno na více řádcích (v žádném případě řádky na dokladech nekumulujte!!, porušila by se vazba s historií výrobních čísel).
Jsou vystavovány ve zvláštní číselné řadě _00XXX, aby nezasahovaly do číselných řad „běžných“ dokladů.
datum dokladu je nastaveno „půlnoc“ dne inventury (31.12.2013 23:59:59). To proto, aby inventurní doklad byl toho dne (roku, měsíce) posledním. Datum rozhodně neměňte !!
v poli VYHOTOVIL je uveden obchodník, kterého nenajdete ve vašem seznamu, a to „INVENTURA“. Uživatel může doplnit kód pohybu, pokud má pro takovou situaci nějaký určen.
doklady nejsou provedené. Jednak proto, aby si jich systém a jeho běžné skladové opravné funkce (jako třeba skladový robot) nevšímaly a nesnažily se na nich třeba něco změnit a jednak proto, aby se nenabízely k převzetí do modulu Ekonomika. Slouží skutečně jen jako vazební informace pro narovnání historie výrobních čísel.
v poznámce dokladu je uvedena výzva „NEMAZAT - na tento doklad jsou navázány pohyby na kartách VÝROBNÍCH ČÍSEL!!!“

Odkaz na opravný doklad je zapsán do každého řádku inventurního přehledu. Jestliže řádek obsahuje odkaz na opravný doklad je pro uživatele dále needitovatelný a také systém jej při dalším použití tlačítka „Opravné doklady znovu nezpracovává.

Záznam o provedené inventuře je zapsán i do historie výrobních čísel. Ve skutečnosti dochází k výdeji veškerého, v ten moment, evidovaného množství a následně příjmu skutečného množství. Na kartě zařízení tak podle řádků opravných pohybů (provedl = Inventura) jste schopni uvidět jaké množství bylo před inventurou a jaké po inventuře. Zaznamenávají se i položky, na kterých k žádné opravě nedošlo. Hodnota na výdejce je pak stejná jako na příjemce, ale existence těchto záznamů vám říká – toto zařízení prošlo tehdy a tehdy inventurou.

InventuraVyrobnichCisel-Zarizeni

Jestliže je potřeba na inventuře dodatečně opravit skutečné množství u již zpracovaného řádku, je toho možné dosáhnout touto cestou. Z příslušného řádku otevřete „inventurní příjemku“, která k němu patří. CELOU příjemku smažete běžným způsobem. Tím se odstraní současně záznamy v historii výrobních čísel, ale také odkazy v inventurním přehledu. Dojde tak k uvolnění pole MN SKUT u všech řádků, které byly na smazané příjemce obsaženy, tedy i toho, který potřebujete „opravit“. Opravíte hodnotu pole MN SKUT, ostatní řádky necháte beze změny s jejich původní hodnotou. Znovu použijete tlačítko „Opravné doklady!“ Systém pochopí, že má vytvořit pouze novou příjemku. Bude mít možná jiné číslo (pokud mezi tím byly vytvořeny doklady k jiným inventurám), ale datum inventury bude stejné.

Pokud byste v zápalu v rámci opravy smazali i výdejku, nic se neděje, vygeneruje se nová. Je potřeba však smazat doklady vždy CELÉ. Na smazání jednoho řádku systém nereaguje!!